menu
tytul: Barwy motylitytul: Dyrektywa siedliskowa - koło ratunkowe dla ginących motylitytul: Jak stworzyć ogród dla motyli?tytul: Co znaczy zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunku Natura 2000 – na przykładzie przeplatki maturnatytul: Lasy łęgowetytul: Restytucje i reintrodukcjetytul: Monitoringtytul: Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polsce

Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne to element niezbędny do zachowania różnorodności biologicznej na jak najwyższym poziomie.

Funkcja korytarzy ekologicznych jest niezmiernie ważna dla ochrony bogactwa gatunkowego, zwłaszcza wtedy, gdy poszczególne lokalne populacje są od siebie oddalone.

Istnienie korytarzy ekologicznych jest szczególnie istotne w odniesieniu do gatunków o bardzo małych zdolnościach migracyjnych, niebędących w stanie pokonywać jednorazowo znacznych odległości w celu znalezienia np. nowego siedliska, partnera do rozrodu czy też miejsca zapewniającego odpowiednią do przeżycia ilość pokarmu. Korytarze ekologiczne umożliwiają łączność osobnikom tego samego gatunku między poszczególnymi populacjami.

Ma to ogromne znaczenia dla procesu wymiany genów, bez którego małe, izolowane populacje skazane są zazwyczaj na powolny zanik z uwagi na niekorzystne działanie takich zjawisk jak chów wsobny czy dryf genetyczny. Zmienność na poziomie genetycznym zwiększa bowiem prawdopodobieństwo przeżycia gatunku w zmieniających się często warunkach otoczenia. Korytarze ekologiczne zatem to nic innego jak otwarte szlaki komunikacji wielu gatunków roślin i zwierząt. Mogą być nimi zarówno cieki wodne (rowy wypełnione wodą, rzeki, strumienie), naturalne i sztuczne ciągi roślinności krzewiastej i zadrzewienia (aleje, szpalery), zadarnione pasy wzdłuż dróg, a nawet miedze śródpolne.

By mogły jednak spełniać swoją rolę muszą gwarantować przemieszczającym się nimi gatunkom odpowiednie warunki, tj. dawać schronienie i pokarm. Dlatego tak ważna jest nie tylko ochrona istniejących w naturalny sposób „łączników” między poszczególnymi siedliskami, ale także podejmowanie prób ich odtwarzania (jeżeli zostały zniszczone) lub tworzenia na nowo w miejscach wymagających takich zabiegów.

Czasem wystarczą bardzo proste zabiegi polegające na ochronie istniejących alej przydrożnych, zwłaszcza tych z wiekowymi drzewami, czy zachowanie zakrzewień i miedz w krajobrazie rolniczym. Można też w porozumieniu z odpowiednimi organami doprowadzać do nasadzeń drzew i krzewów, które w przyszłości będą stanowiły doskonałe miejsce do przemieszczania się wielu gatunków organizmów, umożliwiając swobodne ich krzyżowanie i wymianę genów.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=5

Jak stworzyć ogród dla motyli?

Motyle należą do grupy zwierząt najbardziej zagrożonych dziś wyginięciem. Ostatnie szacunki wykazują zatrważająco wysokie tempo zamierania niegdyś (...)


imgstopka
link terra