menu
tytul: Projekt ochrony przeplatki maturnytytul: Jak hodować motyle? tytul: Krajowa strategia ochrony przelatki maturnytytul: Słynni lepidopterolodzytytul: Motyle a inwestycjetytul: Łęgi nad Odrątytul: Klasyfikacja przeplatki maturnytytul: Motyle a ocieplenie klimatu

Natura 2000 w lasach łęgowych

W chwili obecnej na Dolnym Śląsku utworzono 11 obszarów, w granicach których rosną łęgi wiązowo-jesionowe.

Obecnie lasy łęgowe, a dokładnie zespół łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-ulmetum minoris Knap (rosnącego na drobnoziarnistych madach rzecznych na terasach zalewowych dużych rzek nizinnych), należą do jednego z najrzadszych i najbardziej zagrożonych typów lasów nie tylko w Polsce, ale na całym kontynencie.

Przykładowo we Włoszech w dolinie największej rzeki tego kraju Padu, rzeki porównywalnej wielkością z naszą Odrą, największy zachowany fragment lasu aluwialnego obejmuje zaledwie 200 hektarów. Z kolei w dolinie Renu, jednej z najdłuższych rzek europejskich, największy płat takiego lasu ma nieco ponad 700 h. Na tym tle ponad 20 000 hektarów tego typu lasów rosnących wzdłuż doliny Odry i jej dopływów należy uznać za coś wyjątkowego i godnego najwyższych form ochrony.

Niestety mimo przygotowania propozycji i stosownych dokumentów, ustanowiono na tym obszarze tylko kilka rezerwatów (np. „Kanigóra”, „Zwierzyniec”, „Grodzisko Ryczyńskie”, „Łęg Korea”) i jeden park krajobrazowy. W tej sytuacji ustanowione w ostatnich latach specjalne obszary ochrony siedlisk (w skrócie SOOS) w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, stanowią niezwykle istotny element i cenną inicjatywę w ochronie tych rzadkich lasów.

W chwili obecnej na Dolnym Śląsku utworzono następujące obszary, w granicach których rosną łęgi wiązowo-jesionowe (siedlisko przyrodnicze o kodzie 91F0): „Dolina Widawy” PLH020036 (numer obszaru), „Grądy w dolinie Odry” PLH020017, „Kozioróg w Czernej” PLH02010„ „Kumaki Dobrej” PLH020078, „Las Pilczycki” PLH020069, „Lasy Grędzińskie” PLH020081, „Łęgi nad Bystrzycą” PLH020103, „Łęgi Odrzańskie” PLH020018, „Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej”  PLH020086, „przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” PLH020066 i „Przeplatki nad Bystrzycą” PLH020055. Należy podkreślić, że w niektórych z podanych obszarów lasy te stanowią główny przedmiot ochrony.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=13

Rośliny żywicielskie i nektarodajne przelatki maturny

Wiele gatunków owadów w czasie całego cyklu rozwojowego odżywia się odmiennym pokarmem w zależności od stadium rozwojowego.


Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polsce


Lasy łęgowe


Motyle a inwestycje


Łęgi nad Odrą


imgstopka
link terra