menu
tytul: Projekt ochrony przeplatki maturnytytul: Jak hodować motyle? tytul: Krajowa strategia ochrony przelatki maturnytytul: Słynni lepidopterolodzytytul: Łęgi nad Odrątytul: Natura 2000 w lasach łęgowychtytul: Klasyfikacja przeplatki maturnytytul: Motyle a ocieplenie klimatu

Motyle a inwestycje

Inwestycje, jak inne rodzaje ludzkiej aktywności, mogą powodować zmiany lub zniszczenie środowisk zamieszkiwanych przez motyle.

Szczególnie zagrożone w tym procesie są przede wszystkim gatunki rzadkie występujące nielicznie lub mające populacje zamieszkujące niewielkie powierzchniowo obszary. Dodatkowo niektóre rodzaje inwestycji np. liniowe typu drogi lub linie kolejowe mogą powodować powstawanie barier dla migracji postaci doskonałych tych owadów. Również w przypadku przeplatki maturny skończone lub prowadzone inwestycje powodowały lub powodują zniszczenia siedliska i przerwanie jego ciągłości.

Przykładem jest tutaj chociażby zakończona budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która spowodowała konieczność wycięcia fragmentu lasu (będącego siedliskiem gatunku) o szerokości ponad 100 m i długości niemal 700 m. Jednak szczególnie duży wpływ na ten gatunek maja inwestycje związane z szeroko pojmowaną ochroną przeciwpowodziową i transportem wodnym.

Przeplatka maturna jest jak wiadomo związana z lasami łęgowymi wiązowo-jesionowymi, szczególnie wrażliwym na ograniczenie cyklicznych wylewów rzecznych. Brak takich zalewów, stanowiących w wielu wypadkach określone straty gospodarcze lub materialne, powoduje stopniowo zamianę łęgu w las grądowy, czyli zjawisko grądowacenia łęgów. Zatem oddziaływanie takiej inwestycji w postaci np. wału przeciwpowodziowego lub zbiornika retencyjnego może skutkować pogorszeniem stanu lub nawet zanikiem w bliższej lub dalszej perspektywie czasu podstawowego siedliska gatunku.

Oznacza to konieczność uwzględnienia wymagań maturny i innych gatunków związanych z podanym typem lasu w przypadku takich inwestycji. Przewidziane skutki powinny w tym wypadku znaleźć odzwierciedlenie w OOŚ, czyli ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=13

Rośliny żywicielskie i nektarodajne przelatki maturny

Wiele gatunków owadów w czasie całego cyklu rozwojowego odżywia się odmiennym pokarmem w zależności od stadium rozwojowego.


Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polsce


Lasy łęgowe


Łęgi nad Odrą


Natura 2000 w lasach łęgowych


imgstopka
link terra