menu
tytul: Przeplatka maturna: Najważniejsze zagrożeniatytul: Restytucje i reintrodukcjetytul: Projekt ochrony przeplatki maturnytytul: Jak hodować motyle? tytul: Słynni lepidopterolodzytytul: Motyle a inwestycjetytul: Łęgi nad Odrątytul: Natura 2000 w lasach łęgowych

Krajowa strategia ochrony przelatki maturny

3. Projekt ochrony przeplatki maturny (9)
3. f. Krajowa strategia ochrony przelatki maturny DT

Podstawowym celem projektu krajowej strategii ochrony przeplatki maturny jest zachowanie korzystnego z punktu widzenia ochrony gatunku i wymagań Dyrektywy Siedliskowej statusu jej populacji z uwzględnieniem działań minimalizujących ewentualne konflikty z gospodarką leśną.

Zapisy Dyrektywy Siedliskowej nakładają na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) obowiązek objęcia ochroną i stałym, cyklicznym monitoringiem gatunków wymienionych w II załączniku, w tym przeplatki maturny E. maturna (L.). To samo odnosi się do siedliska życia tego gatunku.

Założenia projektu krajowej strategii ochrony przeplatki maturny i jej siedliska wskazują szereg istotnych elementów niezbędnych do osiągnięcia celu. Zawierają zalecenia dotyczące gruntownej inwentaryzacji edukacji (popularyzacja wiedzy) oraz zintegrowanej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym a nawet międzynarodowym. Tworzy to uzupełniającą się sieć zależności, bez których kompleksowa ochrona nie byłaby możliwa. Jakość i charakter prac badawczych dotyczących np. demografii ekologicznej, wiedza o rzeczywistej liczebności lokalnych populacji (w tym ich efektywnej wielkości) i o kształtujących ją czynnikach, o minimalnej wielkości populacji umożliwiającej jej przetrwanie (tzw. najmniejsza żywotna populacja), o możliwościach dyspersyjnych poszczególnych gatunków i przyczyn ich ograniczenia, o wpływie konkurencji wewnątrz- i zewnątrzgatunkowej na lokalne populacje, o lokalnej zmienności osobniczej i o jej przyczynach ma kluczowe znaczenie dla przyszłego zarządzania gatunkiem i jego siedliskami.

Bez dobrego zbadania i analizy tych czynników trudno podejmować skuteczne, czynne działania ochronne, nie można też prowadzić rzetelnej edukacji. Właściwa orientacja w zakresie gatunku, jego siedliskowych wymagań i ograniczeń powinna być rękojmią dla popularyzacji wiedzy nie tylko wśród podmiotów, które niejako z „urzędu” są odpowiedzialne za stan środowiska przyrodniczego, ale także wśród ogółu społeczeństwa. Obecnie należałoby się starać o pozytywne nastawienie do tej kwestii osób, bez których zaangażowania trudno myśleć i mówić o czynnej ochronie przyrody.

oserwisie
imgstopka
link terra